Home
Home Všeobecné podmínky Reklamační řád

Reklamační řád


      Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.
      Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen
      zkontrolovat stav zboží.
   
      Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku
      již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat
      záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito
      informacemi důsledně řídit.

      Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené
      používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde
      ani reklamovat.
      Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo
      obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje
      ji konkrétní dovozce či výrobce.

      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou
      (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající
      bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní
      smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její
      opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou
      slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující
      před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní
      smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během
      šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již
      při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se
      neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok
      na tzv. zjednání nápravy a to:

      - bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě
        prostřednictvím opravy
      - přiměřeným snížením kupní ceny
      - náhradním dodáním zboží
      - odstoupením od smlouvy


      Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo
      bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu
      zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je
      vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou
      písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za
      stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

      Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla
      věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k
      opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího
      bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k
      provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto
      způsobem, zajistí opravu prodávající.